Chinonzi CHIKAPA and How To Do It Well – Kugona kupaBaba Bonde!

Since I started using Facebook I would see many posts anenge ane vanhu vanenge vachibvunza about chikapa and how to do it well. 

I hope the following info will be helpful to all those who didn’t go kuchinamwari or vasina zvavakaudzwa nana tete or gogo mukukura umu.
Chinonzi CHIKAPA and How To Do It Well – Kugona kupaBaba Bonde!
Chinonzi CHIKAPA and How To Do It Well – Kugona kupaBaba Bonde!
Chikapa ndingaiti its a technique inoitwa nemukadzi during bonde kuedza kufadza baba & zvakawanda zvinogona kuitwa asi ndichangoti de zvimwe zvacho- timboti wakarara negotsi, wakavhura makumbo iyo nhengo yababa yakapinda dzora makumbo kudai womonera chiuno chababa apa makumbo ako ari nechemuzasi kwemagaro avo, ita seizvi, kana baba vakoira zviya, ita sekuti urikudzoserawo kukoira kuya uchiti vakakoira mberi, unokoirawo uchivadzosera back, ita izvi slowly becoz nhengo yababa haifanirwi kubuda, chiti irimo kudaro kana maneta nezvandataura izvi, chikoira slowly uchitenderedza chiuno iyo irimo apa maoko ako achipuruzira zasi kwemagaro ababa, iti ukambotenderedza side iri wochinja woita rimwe side and nekunakirwa kwenyu you can increase é pace,unoita seuri kugadzira letter O, chokwadi uchaona kuti baba havatauri havo asi kana vabatwa nehope uvatarise kumeso, uchaona kasmile kekuguta bonde.

Ndongonamata kuti zvandiri kutaura izvi hazvirambisi madzimai coz vamwe varume vanedambudziko rekuti ukagona bonde, wave kunzi uri kuita zveupfambi coz vanongofunga kuti mai vemumba ndevekungovhura makumbo avo votarisa mudenga vochokochewa, whereas mukatarisa zvinonzi kuita sehure kwacho, ndizvo zvatinenge tichitsvaga ikoko, ndirikuti madzimai, mumba umu edzaiwo kuva innovative nekuroverawo baba mazisurprise pabonde, vamwe varume havazotauri havo kuti maita basa but basa munenge mashanda and zvinobatsirawo kuita kuti arambe arimumba, asikana musatomboita relax mumba umu, coz kamhuka kanonzi small house zvebonde izvo ndozvakanotoita campaign nazvo coz kanoziva kuti bonde rinopedza zvose whilst imi mumba muchiti kuna baba hee, ndakaneta, hee ndakura, hee kwanai handidi zvekurohwa nekushure sehure... Itai Chihure chacho nemurume wenyu muri mumba menyu kuti rudo rwugare rwuchiFIRE.
Borehole Experts Zimbabwe Are Experts In The Design, Installation, Ongoing Maintenance and Emergency Repair of Borehole Pumps In and Around Zimbabwe.
ProWater Solutions - Borehole Drilling and Solar Systems in Zimbabwe Is An Online Media Resource Specialized In Delivering Borehole News In Zimbabwe.
Gravity Offers Zimbabwe's Widest Range Of Quality Building and Construction Products To Meet All Of Your Building and Construction Needs in Zimbabwe
Freshville Express Are Suppliers Of A Variety Of Fresh Quality Produce with A Comprehensive Product Range and Consistent Service at Competitive Prices.
Solana Windscreens Are Specialist In Autoglass, Windscreens, Rear Glasses, Door Glasses, Vents, Laminates, Crack Treatment, Stone Chip Repairs.
Bradford Pharmacy Is A Leader In The Pharmaceutical Industry In Zimbabwe with A Vast Experience in Health and Beauty Products.
Synergy Brands Is One Of Zimbabwe's Fastest-Growing Energy and Chemicals Solutions Companies. Our Goal Is To Provide Affordable Solutions.
Mutare Boreholes - Borehole Drilling in Mutare Specialises in Borehole Siting, Drilling, Casing and Installation of Solar Pumps in Manicaland Province
Blue Water Systems Is A Boreholes Drilling Company Based In Harare, Zimbabwe. Excellence and Safety Is At Our Core When Borehole Drilling in Zimbabwe.
Think Water Zimbabwe Is Your One-Stop Shop For All Borehole Drilling, Irrigation, Solar Powered Pumping and Water Management Needs in Zimbabwe.
DrillCorp Zimbabwe Offers Borehole Drilling Services and Has Built Reputation As Leaders In Borehole Drilling Services Across All Sectors In Zimbabwe.
Builders Express (Building Materials in Zimbabwe) Provides Top Quality Building Materials Supplies At Competitive Prices and Great Customer Service.
Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !